MessageBox

MainMessage

AdditionalInfo

 

Radim...

Working

Ulazak u sustav Zatvori [ X ]

Izaberite način ulaska u sustav:

Pomoću Facebook profila

Ako niste povezali Facebook profil sa korisničkim računom, molimo Vas da ispunite sva tražena polja.

E-mail adresa:
Lozinka:

Ako nemate kreiran korisnički račun za portal Protagora.hr molimo Vas pratite ovaj link.

Novi Statut udruge

Na temelju odredaba Zakona o udrugama (NN 74/2014) Skupština Protagore - Udruge za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta održana 19.04.2015. godine donijela je

STATUT

Protagore – udruge za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Protagora - udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta (u daljnjem tekstu Protagora) je udruga u koju se dragovoljno udružuju građani i građanke Republike Hrvatske radi ostvarivanja zajedničke svrhe i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

 

Članak 2.

Protagora se može u skladu sa zakonom učlaniti u odgovarajuće međunarodne organizacije. Odluku o učlanjenju donosi skupština Protagore većinom glasova.

 

Članak 3.

Naziv udruge je: Protagora - udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta. Skraćeni naziv glasi: Protagora. Sjedište je Protagore u Zagrebu. Protagora djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Protagora ima svojstvo pravne osobe. Protagora se upisuje u registar udruga.

 

Članak 5.

Protagoru predstavljaju i zastupaju predsjednik / predsjednica i dopredsjednik / dopredsjednica Protagore.

 

Članak 6.

Protagora ima svoj žig. Žig je Protagore pravokutan, veličine 58 x 22 mm s urezanim tekstom:

PROTAGORA Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta

 

II.

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

 

Članak 7.

Cilj je Protagore postizanje potpune ravnopravnosti građana i građanki bez obzira na religioznu pripadnost, te ukidanje bilo kakvih društvenih privilegija za pripadnike bilo kojeg religioznog opredjeljenja.

Odatle proizlazi da su neposredni ciljevi Protagore:

 • strogo poštivanje Ustavne odredbe o razdvojenosti Crkve i države,

 • snošljivost među ljudima različitih poimanja svijeta,

 • svijest da bilo kakve privilegije na osnovi religiozne pripadnosti otežavaju produktivan suživot i dugoročno narušavaju kvalitetu društvenih odnosa,

 • da pobuđuje i razvija svijest o potrebi prevladavanja religiozne diskriminacije,

 • da se zalaže za odgoj koji vrijednosti nudi kroz kritičku spoznaju i spoznaju kroz osviještene vrijednosti, što znači kroz istinsko obrazovanje, tj. odgoj koji se oslanja na kritičko mišljenje, znanstvene spoznaje i pravo na sumnju, nasuprot manipulaciji i indoktrinaciji neupitnim dogmama,

 • razvijanje civilnog društva.

 

Udruga djeluje na području demokratsko-političke kulture i razvoja civilnog društva.

 

Članak 8.

Djelatnosti Protagore su:

 • okupljanje građana i građanki spremnih društveno se založiti za ostvarenje ciljeva Protagore, te time pridonijeti razvoju i ostvarenju civilnog društva,

 • da građanima i građankama koji / koje su zbog svog ireligioznog opredijeljenja na bilo koji način diskriminirani / diskriminirane ili u nepovoljnom položaju u odnosu na druge, pruži zaštitu i potporu u nastojanju da se izbore za ravnopravan odnos u određenoj sredini ili postupak pred određenim organom,

 • da javno obznanjuje konkretne oblike religiozne diskriminacije ili poticanja na religioznu diskriminaciju,

 • da potiče članove i članice Protagore na suradnju s drugim udrugama koje se zalažu za ravnopravnost građana i građanki , te da u suradnji s takvim udrugama djeluje na ostvarenju svrhe i ciljeva Statuta,

 • da strpljivo i nenametljivo, ali odlučno, argumentirano i kritički tumači prednosti ireligioznog poimanja svijeta,

 • da pokreće i sudjeluje u istraživanjima koja razotkrivaju razne oblike religiozne diskriminacije,

 • organiziranje okruglih stolova, kolokvija, savjetovanja, simpozija i drugih oblika okupljanja članova i članica Protagore i drugih zainteresiranih građana i građanki radi podnošenja izlaganja i rasprava o pitanjima religiozne diskriminacije,

 • organiziranje predavanja domaćih i inozemnih stručnjaka i stručnjakinja o rezultatima njihovih istraživanja glede religiozne diskriminacije,

 • organiziranje javnih razgovora i drugih oblika okupljanja posvećenih promicanju ireligioznog poimanja svijeta,

 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija.

III.

JAVNOST RADA

 

Članak 9.

Rad Protagore je javan.

 

Članak 10.

Da bi se osigurala javnost rada tijela Protagore redovito obavještavaju članstvo o radu i problemima u Protagori, te odlukama i aktima koji su donijeti u Protagori. Sastanci tijela Protagore su javni.

Radi obavještavanja svojih članova i članica i javnosti, Protagora se osim internih obavijesti koristi glasilima i drugim sredstvima javnog priopćavanja, te društvenim mrežama i drugim oblicima komunikacije.

 

Članak 11.

O svom radu Protagora obavještava organizacije i tijela s kojima surađuje.

 

Članak 12.

O nacrtima i prijedlozima općih akata Protagore u Protagori se organiziraju i provode javne rasprave.

 

Članak 13.

Tijela Protagore dužna su razmotriti pismene inicijative, prijedloge i primjedbe svojih članova i članica, znanstvenih i stručnih organizacija, državnih organa i drugih tijela, te o zauzetom stavu pismeno obavijestiti podnositelja inicijative, prijedloga ili primjedbe.

 

IV.

ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 14.

Članstvo u Protagori može biti podupiruće ili punopravno. Podupirućim članom ili članicom Protagore može postati svaki poslovno sposobni državljanin ili državljanka Republike Hrvatske ili stranac / strankinja.

Punopravnim članom ili članicom Protagore može postati svaki poslovno sposobni državljanin ili državljanka Republike Hrvatske koji / koja pismeno izjavi da ne pripada ni jednoj religioznoj zajednici i da ne ispovijeda ni jednu religiju.

Osobne dvojbe o postojanju nekog transcendentnog načela, sile ili bića koje ne rezultiraju religioznim stavom i djelovanjem nisu prepreka za punopravno članstvo u Protagori.

Stranci i strankinje mogu biti punopravni članovi i članice  Protagore ako za to postoji interes Udruge. O tome odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 15.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Protagore, o čemu obavještava godišnju Skupštinu Protagore. O žalbama protiv odluke Upravnog odbora odlučuje Skupština.

Za prijem u članstvo kandidat / kandidatkinja obvezno podnosi pismeni zahtjev u obliku pristupnice u kojem su sadržani potrebni podaci i dokumentacija.

 

Članak 16.

Članstvo u Protagori prestaje:

- pismenom izjavom člana / članice o istupanju iz članstva,

- isključenjem,

- ako punopravni član / članica 2 godine uzastopno ne plati članarinu,

- smrću.

 

Članak 17.

Član / članica Protagore ima pravo istupiti iz članstva podnošenjem pismene izjave Upravnom odboru Protagore. Na prvoj narednoj sjednici po primitku izjave Upravni odbor je obvezan ustanoviti prestanak članstva u Protagori na temelju pismene izjave podnositelja / podnositeljice i brisati ga / je iz članstva.

Član / članica može biti isključen(a) iz Protagore samo zbog težeg ogrješenja o Statut Udruge. Za djelovanje protivno Statutu Protagore član / članica može biti pismeno opomenut(a). Isključenje iz članstva nije uvjetovano prethodnim izricanjem opomene, ali ponovljeno djelovanje protivno Statutu nakon opomene razlog je za isključenje.

Inicijativu za isključenje može dati bilo koje tijelo Udruge ili njen predsjednik / predsjednica, a o njoj odlučuje Upravni odbor. Isključeni član / članica ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od pismenog uručenja i podnesena žalba zadržava isključenje do konačne odluke Skupštine. Ako isključeni član / članica ne podnese pismenu žalbu u roku ili odbije primiti preporučenu pošiljku odluka Upravnog odbora smatrat će se konačnom.

 

Članak 18.

Svaki punopravni član / članica Protagore ima jednaka prava, dužnosti i obveze. Prava, dužnosti i obveze člana / članice su:

- da bira i da bude biran(a) u tijela Protagore,

- da predlaže programe i planove, te određene ad hoc djelatnosti Protagore,

- da aktivno sudjeluje u širenju aktivnosti Protagore, samostalno ili skupno s drugim članovima / članicama i uz suglasnost Upravnog odbora Protagore,

- da djeluje u cilju stimuliranja ulaska novih kvalitetnih članova / članica u Protagoru,

- da sudjeluje i potiči širenje aktivnosti Protagore u županijama, gradovima i općinama u kojima Udruga nema članove / članice,

- da u svojstvu promatrača prisustvuje sjednicama upravnih tijela Protagore,

- da daje primjedbe, prijedloge i mišljenja o radu tijela,

- da obavještava i bude obaviješten(a) o radu Protagore i njezinih tijela,

- da neposredno sudjeluje u radu Skupštine i tijela u koja bude izabran(a),

- da javno djeluje u skladu sa Statutom,

- da uživa zaštitu Udruge u skladu sa Statutom,

- da čuva i podiže ugled Protagore i svojim djelovanjem pridonosi njegovoj učinkovitosti,

- da uredno plaća članarinu.

Članovi se upisuju u popis članova udruge kojeg vodi tajnik udruge u elektroničkom obliku.

Popis članova sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, OIB, datum rođenja, datum primitka u članstvo, kategoriju člana i datum prestanka članstva u udruzi.

 

V. TIJELA UDRUGE

 

Članak 19.

O radu i poslovanju i ostvarivanju svojih međusobnih prava i obveza u Protagori odlučuju članovi i članice Protagore neposredno osobnim izjašnjavanjem ili posredstvom tijela Protagore.

 

Članak 20.

Tijela Protagore su sljedeća:

1. Skupština,

2. Upravni odbor,

3. Nadzorni odbor.

 

1. Skupština

 

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo Protagore.

Skupštinu čine svi punopravni članovi i članice Protagore. Podupirući članovi i članice mogu prisustvovati Skupštini, ali bez prava odlučivanja. Članstvo u skupštini prestaje prestankom članstva u Protagori.

 

Članak 22.

Skupština se održava jednom godišnje, a prema potrebi i češće.

Osim redovnih Skupštine mogu biti izvanredne, tematske i svečane.

 

Članak 23.

Redovnu Skupštinu saziva Upravni odbor Protagore.

Izvanrednu skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje trećine punopravnih članova i članica Protagore.

Ako Upravni odbor ne sazove skupštinu na zahtjev ovlaštenih predlagatelja / predlagateljica u roku od 60 dana, imaju je pravo sazvati i sami predlagatelji / predlagateljice.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, skupštinu saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje koja je upisana u registar ili najmanje 1/3 (jedna trećina) punopravnih članova / članica udruge upisanih u popis članova do isteka mandata tijelima udruge.

Obavijest o sazivanju Skupštine s dnevnim redom. datumom i mjestom zasjedanja, mora biti pismeno ili u odgovarajućem elektroničkom obliku odaslan svakom članu / članici Protagore u razumnom roku prije održavanja Skupštine.

 

Članak 24.

Skupština na svojim sjednicama raspravlja i odlučuje o osnovnim djelatnostima Protagore i obavlja poglavito ove poslove:

 • donosi Statut Protagore, te njegove izmjene i dopune,

 • donosi druge opće akte, te njihove izmjene i dopune,

 • bira i razrješuje Upravni odbor i Nadzorni odbor,

 • bira i razrješuje predsjednika / predsjednicu Protagore,

 • usvaja financijski plan i završni račun Protagore,

 • donosi smjernice za plan i program rada Protagore,

 • razmatra izvršenje plana, programa i rada Protagore,

 • odlučuje o visini članarine,

 • odlučuje o prijedlozima za osnivanje časopisa i izdavanja drugih publikacija kao i pokretanje različitih servisa društvenih mreža,

 • imenuje i razrješava glavne urednike publikacija i društvenih mreža kojima je osnivač,

 • potvrđuje sastav uredništva tih publikacija,

 • razmatra i usvaja izvješća Upravnog odbora, Nadzornog odbora i uredništava publikacija i društvenih mreža,

 • u žalbenom postupku odlučuje o isključenju članova / članica iz Protagore,

 • odlučuje o prestanku rada Protagore, te imenuje likvidatora udruge

 • donosi rješenja i odlučuje o svim ostalim pitanjima koja su joj dana u nadležnost Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Protagore.

 

Članak 25.

Sjednici skupštine predsjeda od Skupštine izabrano radno Predsjedništvo i predsjedavajući / predsjedavajuća radnog Predsjedništva.

Za vrijeme rada Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose podaci o mjestu i vremenu održavanja, broju prisutnih, dnevni red, zaključci i sažetak rasprava. Zapisnik potpisuju predsjedavajući / predsjedavajuća radnog Predsjedništva i zapisničar(ka).

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovica punopravnih članova / članica Udruge. Odluke se donose većinom glasova prisutnih punopravnih članova / članica, osim u slučaju iz st. 4. ovoga članka i članka 47. st. 2.

Ako redovnoj Godišnjoj skupštini ne prisustvuje potrebna većina, sjednica se odgađa za pola sata, a tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje najmanje jedna četvrtina punopravnih članova / članica. U tom slučaju odluke se donose dvotrećinskom većinom nazočnih punopravnih članova / članica.

Pravo glasa imaju i punopravni članovi / članice koji rad skupštine prate posredstvom informacijskih tehnologija (npr. video link, aplikacije tipa "Skype" i slično), a o čemu odluku donose prisutni članovi / članovi na Skupštini većinom glasova. U tom slučaju članovi / članice koji sudjeluju u radu Skupštine putem informacijsko-komunikacijskih audio i/ili video servisa objavit će svoj glas nakon što fizički prisutni članovi / članice polože svoje glasove, a prije njihovog objavljivanja i konačnog zbrajanja.

Glasovanje na sjednicama Skupštine je u pravilu javno, osim ako Skupština ne odluči da se o

pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasanjem.

 

2. Upravni odbor

 

Članak 26.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje između sjednica Skupštine vodi rad Protagore i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Protagore.

 

Članak 27.

Upravni odbor bira Skupština iz svojih redova.

Upravni odbor se sastoji od predsjednika ili predsjednice Protagore, dopredsjednika ili dopredsjednice, tajnika ili tajnice i 2 člana / članice.

Listu kandidata za Upravni odbor utvrđuje Skupština na prijedlog najmanje 3 člana / članice ili Upravnog odbora. Članovi / članice Upravnog odbora biraju se javnim glasovanjem, za svakog kandidata / kandidatkinju posebno. Za svakog kandidata / kandidatkinju treba zapisnički ustanoviti broj dobivenih glasova. Ako broj kandidata / kandidatkinja premašuje broj mjesta u Upravnom odboru za koja se biraju glasovanje je tajno. Izabrani su članovi / članice s najvećim brojem glasova.

Članovi / članovi Upravnog odbora i predsjednik / predsjednica biraju se na 2 godine.

Dopredsjednika / dopredsjednicu i tajnika / tajnicu  biraju članovi / članice Upravnog odbora iz svojih redova.

 

Članak 28.

Upravni odbor poglavito obavlja sljedeće poslove:

 • vodi rad Protagore između dva zasjedanja Skupštine,

 • izvršava odluke i zaključke skupštine,

 • imenuje stalna i povremena tijela Upravnog odbora,

 • predlaže godišnji plan i program rada poštujući smjernice dane na godišnjoj Skupštini,

 • podnosi Skupštini financijski plan i završni račun na usvajanje,

 • odlučuje o sazivanju Skupštine i predlaže dnevni red,

 • odlučuje o materijalno-financijskim sredstvima Protagore u okviru financijskog plana,

 • donosi odluke o prijemu u članstvo i prestanku članstva kako je propisano ovim Statutom,

 • donosi akte koji su potrebni za redovito objavljivanje časopisa kojih je Protagora osnivač, i drugih publikacija i servisa društvenih mreža koje pokreće Protagora ili su pod kontrolom Protagore, kao i akte koji su potrebni za nesmetan rad stalnih i povremenih tijela Upravnog odbora,

 • donosi odluku o adresi sjedišta Protagore,

 • raspravlja i odlučuje o pristupanju u organizacije koje djeluju na području Republike Hrvatske i u inozemstvu,

 • bira predstavnike / predstavnice  u međunarodne organizacije,

 • obavlja druge poslove i zadatke utvrđene zakonom, ovim Statutom, drugim općim aktima Protagore i odlukama Skupštine.

 

Članak 29.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje 3 člana / članice. Odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor donosi većinom nazočnih članova / članica.

Upravni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Zapisnik sjednice, nakon što je prihvaćen na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, ovjeravaju predsjednik / predsjednica i zapisničar / zapisničarka. Ukoliko se s time slože svi njegovi članovi / članice, redovite sjednice Upravnog odbora smiju se održavati i na Internet forumu. U tom slučaju kao zapisnik služi ispis rasprave, a ovjeravaju ga predsjednik / predsjednica i tajnik / tajnica.

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora bit će dostavljen svim članovima / članicama Udruge najkasnije tjedan dana nakon njegovog ovjeravanja na način da bude poslan putem elektronske pošte na poznate e-mail adrese članova / članica.

Sjednice saziva i vodi predsjednik / predsjednica, odnosno dopredsjednik / dopredsjednica koji zamjenjuje predsjednika / predsjednicu. Predsjednik / predsjednica je dužan / dužna sazvati sjednicu Upravnog odbora kada to pismeno zatraži Nadzorni odbor, najmanje 3 člana Upravnog odbora ili trećina članova i članica Protagore. Ako to predsjednik / predsjednica ne učini u roku od 15 dana sjednicu Upravnog odbora mogu sazvati sami predlagatelji / predlagateljice.

 

Članak 30.

Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Svaki član / članica Upravnog odbora osobno je odgovoran / odgovorna za svoj rad, odnosno za izvršenje povjerenih mu / joj poslova i zadataka, a u skladu sa svojim pravima i dužnostima odgovoran / odgovorna je za rad i odluke Upravnog odbora.

 

Članak 31.

Upravni odbor ili određeni član / članica Upravnog odbora može biti opozvan(a) i prije isteka roka na koji je izabran:

 • ako djeluje suprotno statutu Protagore,

 • ako ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene ovim Statutom,

 • ako ne provodi odluke Skupštine koja ga / ju je izabrala.

O tome odlučuje izvanredna Skupština, koja se saziva na zahtjev najmanje trećine članova i članica Protagore ili na zahtjev Nadzornog odbora.

 

Članak 32.

Predsjednika / predsjednicu Protagore mogu predložiti najmanje 3 člana / članice ili Upravni odbor. Predsjednika  / predsjednicu Protagore bira Skupština tajnim glasovanjem. Izabran(a) je onaj kandidat / kandidatkinja koji / koja dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova / članica Skupštine. Ako ni jedan kandidat / kandidatkinja ne dobije potrebnu većinu u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata / kandidatkinje s najviše glasova iz prvog kruga. U drugom krugu glasovanja izabran(a) je onaj  kandidat / kandidatkinja koji / koja dobije veći broj glasova (ne mora biti većina, ako ima suzdržanih) nazočnih članova i članica Skupštine.

Predsjednik / predsjednica i dopredsjednik / dopredsjednica Protagore predstavljaju i zastupaju Protagoru:

- pred svim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu,

- u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima, kao i u svim pravnim odnosima s

trećima.

Predsjednik / predsjednica osim toga obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- saziva i vodi sjednice Upravnog odbora

- brine se za izvršenje odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Upravnog odbora,

- izvršava zadatke koje mu / joj povjeri Skupština ili Upravni odbor,

- izvršava druge zadatke na osnovi Statuta i akata Protagore.

Dopredsjednik / dopredsjednica u tim poslovima zamjenjuje predsjednika / predsjednicu kada ga / je predsjednik / predsjednica za to unaprijed pismeno ili potpisanom izjavom u zapisnik ili ostalim prikladnim medijima komunikacije opunomoći, u slučaju smrti, pritvaranja ili duže hospitalizacije predsjednika / predsjednice, te u ostalim slučajevima kada je nedvojbeno da predsjednik / predsjednica ne može obavljati svoju funkciju.

 

Članak 33.

Predsjednik / predsjednica Protagore može biti opozvan(a) i prije isteka roka na koji je izabran(a):

- ako djeluje suprotno Statutu Protagore,

- ako ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene ovim statutom.

O tome odlučuje izvanredna Skupština, koju saziva Upravni odbor na osnovi vlastite odluke ili na zahtjev najmanje trećine članova i članica Protagore.

 

Članak 34.

Tajnik / tajnica Protagore obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- vodi brigu o evidenciji članova i članica Protagore, podmirivanju članarine i o cjelokupnom arhivu Protagore,

- vodi brigu o obavještavanju članova i članica Protagore i javnosti u skladu s odredbama ovog Statuta pomoću tehnikom podržanih načina komunikacije kao što su Internet stranica, mail-lista i slično,

- podnosi Skupštini izvještaj o izvršenju financijskog plana i završnom računu,

- izvršava zadatke koje mu / joj povjeri Skupština ili Upravni odbor.

 

Članak 35.

Dužnosti su članova / članica Upravnog odbora da prisustvuju sjednicama Upravnog odbora, da preuzimaju zaduženja u ostvarivanju plana rada i izvještavaju o izvršenjima obveza.

 

Članak 36.

Predsjednik / predsjednica, dopredsjednik / dopredsjednica, tajnik / tajnica i članovi / članice Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini Protagore.

Upravni odbor može razriješiti dužnosti dopredsjednika / dopredsjednicu i tajnika / tajnicu i prije isteka vremena na koje su izabrani. O razlozima razrješenja Upravni odbor izvještava Skupštinu na prvom zasjedanju.

 

3. Nadzorni odbor

 

Članak 37.

Nadzorni odbor ima tri člana / članice koje bira Skupština iz redova članova i članica Protagore.

Predsjednika / predsjednicu Nadzornog odbora biraju članovi Odbora iz svojih redova.

Za člana / članicu Nadzornog odbora ne može biti izabran član / članica Upravnog odbora Protagore.

Članovi / članice Nadzornog odbora biraju se na dvije godine.

Člana / članicu Nadzornog odbora može opozvati Skupština:

- ako djeluje suprotno Statutu Protagore,

- ako ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene ovim Statutom.

Novi član / članica Nadzornog odbora bira se na Skupštini do isteka mandata opozvanog člana / članice.

 

Članak 38.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da:

- razmatra i nadzire primjenu ovog Statuta i drugih općih akata Protagore,

- nadzire provođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora,

- razmatra i nadzire poštivanje prava i izvršavanje obveza svih tijela Protagore,

- nadzire cjelokupno materijalno-financijsko stanje blagajne, blagajničkih knjiga, spisa i priloga koji se odnose na novčano poslovanje,

- nadzire rad stručne službe Protagore i izvršavanje radnih zadataka u skladu sa zakonom i općim aktima Protagore,

- obavlja druge poslove na osnovi akata Protagore i odluka Skupštine.

Članak 39.

Radi izvršavanja svojih zadataka Nadzorni odbor ima pravo na uvid u dokumentaciju i druge podatke svih tijela i na nadzor stručnih službi Protagore da bi utvrdio činjenično stanje.

Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje u mjesecu prije Godišnje skupštine.

 

Članak 40.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o uočenim pojavama i o svojim stavovima obavještava Skupštinu i Upravni odbor i da predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

 

VI. ODSJECI I TEMATSKE SKUPINE

 

Članak 41.

Protagora može osnivati odsjeke bez pravne osobnosti po pojedinim gradovima, općinama ili regijama.

Protagora može osnivati tematske skupine koje će se baviti pitanjima zaštite prava ireligioznih osoba i promicanja ireligioznog poimanja svijeta na određenom području (npr. školskim programima, udžbenicima itd, ili na radnom mjestu itd.).

 

VII. IMOVINA UDRUGE

 

Članak 42.

Imovinu Protagore čine:

- članarine,

- darovi i dragovoljni prilozi,

- dotacije iz državnog proračuna,

- i ostali prilozi dobiveni iz propisanih djelatnosti Protagore.

Dobit koju Protagora ostvari u obavljanju svojih djelatnosti koristi se isključivo u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge utvrđenih Statutom.

 

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 43.

Statut je temeljni akt Protagore i svi drugi akti Protagore moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Odredbe drugih akata Protagore koje su u suprotnosti s odredbama Statuta ništavne su.

 

Članak 44.

Prilikom promjena nacrt Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članstvu.

Konačni tekst Statuta usvaja Skupština.

O usvajanju izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Protagore odlučuje Skupština.

 

Članak 45.

Tumačenje odredaba Statuta Protagore daje Skupština.

 

Članak. 46.

Statut i drugi akti Protagore objavljuju se na način koji utvrđuje Skupština

 

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 47.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova / članica udruge kojima članovi / članice mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa biti će nadležna skupština udruge koja će prilikom odlučivanja u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka skupštine je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član / članica najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke skupštine, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom skupštine.

 

X. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 48.

Protagora prestaje raditi ako ne ispunjava svrhu i zadatke radi kojih je osnovana.

Protagora prestaje s radom kada o tome Skupština donese odluku dvotrećinskom većinom glasova svih članova / članica Udruge.

Protagora prestaje s radom i na osnovi pravomoćne odluke nadležnog državnog organa.

U slučaju prestanka rada Protagore arhiv i pisana imovina se pohranjuju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Ostala imovina predaje se na raspolaganje gradu.

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49.

Statut stupa na snagu zaključenjem Skupštine na kojoj je usvojen.U Zagrebu, 19.04.2015. godineMarijana Bijelić

Tajnica Protagore

Udruge za zaštitu prava ireligioznih i

promicanje ireligioznog poimanja svijetaVesna Mihoković Puhovski

Predsjednica Protagore

Udruge za zaštitu prava ireligioznih i

promicanje ireligioznog poimanja svijeta

Vezani članci

Nema vezanih članaka.

Ključne riječi

Nema ključnih riječi.

Podijeli sadržaj

Komentari na sadržaj:

Da biste komentirali ovaj sadržaj morate se autorizirati u sustav.

Učitavam...

Učitavam komentare...

"Protagora" - Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.

Adresa Udruge: Vramčeva 23, 10000 Zagreb

Kontakt e-mail: udruga@protagora.hr